Persbericht Symposium Utrecht, 16 juni 2017

 

 

 

Utrecht, 16 juni 2017

PERSBERICHT

Goede prostaatkankerzorg alleen mogelijk in expertcentra
In Nederland krijgen elk jaar meer dan 10.000 mannen prostaatkanker. In de praktijk blijkt dat de verleende zorg per ziekenhuis verschilt en dat niet overal optimale resultaten behaald worden. De prostaatkankerzorg is van hoog niveau in Nederland, maar kan nog veel beter. Alle patiënten hebben recht op de best mogelijke behandeling met zo weinig mogelijk negatieve gevolgen voor hun kwaliteit van leven. Dat was de reden voor Prostaatkankerstichting.nl (PKS) om haar eigen visie te formuleren over optimale zorg bij prostaatkanker, gezien door de ogen van de patiënt.

Wat houdt die visie van PKS in?
“Elke prostaatkankerpatiënt heeft recht op de best mogelijke vorm van diagnostiek, behandeling en nazorg naar de state of the art”, aldus Kees van den Berg, voorzitter van Prostaatkankerstichting.nl (PKS). PKS vindt daarom dat de prostaatkankerzorg alleen uitgevoerd mag worden door een multidisciplinair team van gesubspecialiseerde professionals die volledig zijn toegewijd aan prostaatkanker. Deze teams werken in expertcentra of daaraan gelieerde partnerziekenhuizen, waaraan PKS hoge eisen stelt inzake cultuur en infrastructuur. Zaken als actieve participatie aan wetenschappelijk onderzoek, innovatie, transparantie (Value Based Health Care) en patiëntparticipatie (samen beslissen, het meten en bespreken van patiëntervaringen) zijn hierbij standaardonderdeel van de zorg.

Expertcentra PKS
bepleit dat al deze behandelmogelijkheden, samen met de precisiediagnostiek en de benodigde nazorg, onder één dak gecombineerd worden in één expertcentrum. Dit biedt garanties voor een breed gewogen behandeladvies dat onafhankelijk is van lokale voorkeuren of behandelmogelijkheden. Eventueel kunnen onderdelen van de zorg in partnerziekenhuizen uitgevoerd worden op basis van shared-care-afspraken en gelijkwaardige hoge standaarden voor de professionals, de teams en de infrastructuur en cultuur.

Volumenormen
Om bovenstaande expertzorg te realiseren, hebben expertcentra enig volume nodig van staf en patiënten; alleen dan kan de benodigde deskundigheid verkregen en geboden worden en kan de benodigde infrastructuur gerealiseerd worden. Volume is daarom een onderdeel van de visie van PKS, zowel voor diagnostiek als voor behandelingen. Zo dient een goede operateur naar de mening van PKS minstens 50 operaties per jaar uit te voeren, liever nog 100. In de huidige richtlijn wordt volstaan met een minimum van 20 per ziekenhuis. Ook zou een expertcentrum ten minste 1.000 nieuwe prostaatkankerpatiënten per jaar in zorg moeten hebben en ten minste 100 prostaatkankerpatiënten in systemische behandeling.

Aanleiding: verbetermogelijkheden in diagnostiek en behandeling
Cruciaal voor de behandelkeuzes van prostaatkankerpatiënten is een juiste diagnosestelling. Subspecialisatie en dedication van de betrokken diagnostici, het gebruik van de nieuwste technieken, het optimaal en juist inzetten van de MRI en het multidisciplinair vaststellen van de diagnose (met behandeladviezen) zijn essentieel voor PKS. Er zijn veel goede behandelmogelijkheden voor de patiënt met prostaatkanker. PKS vraagt hierbij meer aandacht voor de complexe balans tussen overleven en optimale kwaliteit van leven. Als er sprake is van laagrisico-prostaatkanker, kan volstaan worden met actief observeren. Maar als de ernst van de aandoening dat niet toelaat, dan wordt veelal gekozen uit opereren of bestralen. Wanneer de ziekte echter al is uitgezaaid, dan zal hormoontherapie worden ingezet, eventueel in combinatie met chemotherapie. Deze behandelingen kunnen grote, blijvende gevolgen hebben voor de patiënt, zoals impotentie, incontinentie en ernstige darmproblemen. In Nederland kan op dit vlak nog veel verbeterd worden. PKS wil daarom dat expertzorg voor alle prostaatkankerpatiënten standaard wordt, want al deze patiënten hebben recht op de best mogelijke behandeling met de best mogelijke resultaten.

PKS vindt steun in het veld
PKS presenteerde, in samenwerking met NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties), haar visie op 12 juni 2017 tijdens een symposium voor alle belanghebbenden in het veld. Er waren ruim 100 deelnemers waaronder medisch specialisten, verpleegkundigen, zorgverzekeraars, farmaceuten, onderzoekers, politiek geëngageerden en natuurlijk ook patiënten. De deelnemers aan het symposium steunden PKS in hun streven om de prostaatkankerzorg in Nederland te verbeteren. Er was discussie over de precieze aantallen en of netwerken een goed alternatief zijn voor expertcentra. “Patiëntenorganisaties vinden een enkele focus op netwerkvorming onvoldoende: we stellen hoge eisen aan de professionals en ziekenhuizen die oncologische zorg willen leveren. PKS heeft dat voor prostaatkanker perfect verwoord in hun visie”, aldus Arja Broenland, directeur-bestuurder van NFK. Er bleek consensus over de eisen die PKS stelt aan ziekenhuizen die prostaatkankerzorg willen leveren, maar ook over de moeilijkheden die alle partijen ervaren om dit ook daadwerkelijk met hun achterban te realiseren. Desalniettemin bepleitte de NVU dat het mogelijk moet zijn om binnen een jaar enige resultaten te boeken. PKS nodigt alle stakeholders uit om ieder voor zich te bekijken hoe zij de patiëntenorganisatie kunnen ondersteunen bij een gedegen realisatie van hun visie. Want elke prostaatkankerpatiënt verdient optimale zorg.

Meer informatie: Else Wolak, PKS via elsewolak@prostaatkankerstichting.nl of 06-52488945
Irene Dingemans, NFK via i.dingemans@nfk.nl of 06-27468434