skip to Main Content

De NVU, wat is dat? Artikel uit NIEUWS

Prof. Dr. Igle Jan de Jong
Prof. Dr. Igle Jan de Jong is voorzitter van de Werkgroep Oncologische Urologie binnen de NVU en oud-bestuurslid van de NVU.

De naam NVU (Nederlandse Vereniging voor Urologie) valt nogal eens in prostaatkankerland. Maar wat is dat eigenlijk voor organisatie? Wat doen ze? Wat hebben wij patiënten eraan? Om het antwoord op dit soort vragen te krijgen legde de redactie contact. Namens de NVU ging Prof. Dr. Igle Jan de Jong met ons in gesprek. Hij is voorzitter van de Werkgroep Oncologische Urologie binnen de NVU en oud-bestuurslid van de NVU.

Igle Jan de Jong vertelt: ‘De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) is opgericht op 14 maart 1908. De NVU is een wetenschappelijke beroepsvereniging voor medisch specialisten in de urologie. De vereniging heeft als doel de bevordering van het vakgebied urologie, bevordering van
de urologische zorg voor patiënten en de belangenbehartiging van de leden. De NVU doet dat met als motto: “van goed naar beter”, maar kleine stapjes tegelijk. Want door zorgvuldig met mensen om te gaan creëert de NVU draagvlak voor verbetering. De vereniging telt momenteel ruim 750 leden waaronder alle urologen in opleiding.

Om de doelstellingen te bereiken is de NVU actief op diverse thema’s zoals Kwaliteit, Opleiding, Wetenschap, Beroepsbelangen en Communicatie. Hierbij wordt het bestuur geadviseerd vanuit verschillende commissies. Daarnaast zijn er vijf werkgroepen actief op de aandachtsgebieden andrologie, endourologie, functionele en reconstructieve urologie, kinderurologie en oncologische urologie.

Binnen de Werkgroep Oncologische Urologie is er een subcommissie voor prostaatkanker onder leiding van prof. dr. van Moorselaar. Het meewerken
aan databases voor kwaliteitsregistratie is een belangrijke activiteit. ProZIB (Prostaatkanker zorg in beeld) is daar een goed voorbeeld van. En ook de vergelijking van uitkomsten tussen diverse bij Santeon aangesloten ziekenhuizen is een mooi voorbeeld. Door resultaten te meten inclusief de ervaringen vanuit de patiënt kan de behandeling verder worden verbeterd. Dit wordt dan weer vertaald naar de bestaande NVU-kwaliteitsnormen die er voor iedere tumorsoort is. Deze kwaliteitsnormen worden opgenomen in het SONCOS (Stichting Oncologische Samenwerking) normeringsrapport dat dit jaar voor de zesde keer is samengesteld.’

PKS
Steeds vaker worden ook de patiëntenorganisaties direct betrokken bij het werk van de NVU, een goede ontwikkeling. Bij kwaliteitsindicatoren en -registraties, maar ook bij het regelmatig herzien van richtlijnen en normen. Over de volumenorm bij operaties zegt Igle Jan de Jong het volgende: ‘Waar weinig wordt geopereerd is het risico groter, maar bedenk wel dat het aantal alleen niet zaligmakend is. Meer operaties leiden niet vanzelf tot betere  operaties. En een normaantal is eigenlijk een vervelend instrument, want ziekenhuizen kunnen naar de norm toewerken. Zo is vorig jaar het aantal prostaatoperaties op een totaal van circa 2100 per jaar met honderden gegroeid!’

Eerste diagnose
Gevraagd naar de positie van de NVU inzake diagnose en eventueel  screening zegt Igle Jan de Jong: ‘binnen de NVU wordt  doelmatigheidsonderzoek verricht, er wordt per deelgebied een  kennisagenda opgesteld. Kijk naar wat je in het veld tegenkomt en kom – met de focus op verbetering van diagnostiek – met onderzoeksvoorstellen. Bij de eerste diagnose willen we graag zowel voorkomen dat iemand onnodig wordt behandeld, als voorkomen dat een agressieve kanker wordt gemist, hetgeen zou leiden tot onderbehandeling. Er is heden ten dage dus nog ruimte voor betere testen. De NVU zet zich daar graag voor in.

Verbeteringen
Een voorbeeld: vanuit de genoemde kennisagenda is de vraag naar voren gekomen wanneer de mpMRI moet worden ingezet. Hiervoor is in 2018 onder regie vanuit het Erasmus MC het MRPROPER onderzoek gestart in meerdere klinieken over heel Nederland verdeeld. Standaardisatie is daarbij belangrijk en ook de ervaring van de radioloog. Aandachtspunt voor de MRI is of het aantal vals negatieve uitslagen kan worden verminderd, thans zo’n 5-10%.

Als patiënt hebben wij uiteraard baat bij de inzet van de NVU om alle diagnose- en behandelmogelijkheden stelselmatig en geleidelijk te verbeteren. Waar zinvol in samenspraak met de PKS en andere patiëntenorganisaties.

Wij wensen de NVU heel veel succes bij hun heilzame werk. Voor wie meer wil weten, kijk ook eens op de website www.nvu.nl

Back To Top
X